آغوش باز تلگرام برای پیام رسان ها

قابلیت جدید تلگرام برای کاربران وفادار خود.
تلگرام در آخرین آپدیتش امکان انتقال چت های پیام رسان های دیگر از جمله واتس را برای کاربران خود فعال کرد:[…]